Υπηρεσίες

Προληπτική οδοντιατρική για παιδιά και ενήλικες
 • Νάρθηκες για αθλήματα
 • Προληπτικές εμφράξεις σε παιδιά
 • Φθορίωση
 • Αποτρυγώση (καθαρισμός) δοντιών
 • Σοδοβολή
 • Ψηφιακές Ακτινογραφίες
Εφαρμογές οδοντιατρικών laser
 • Ανίχνευση τερηδόνας
 • Ενδοδοντικές θεραπείες και χειρουργικά περιστατικά
 • Απευαισθητοποιήσεις
 • Θεραπεία έρπη
 • Λεύκανση και χρωματοληψία
Εμφυτεύματα
Ολική στοματική αποκατάσταση
Αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών με αποδιοργάνωση της σύγκλεισης, απώλεια κάθετης διάστασης κ.α
Αντιμετώπιση κροταφογναθικών διαταραχών

Αισθητική οδοντιατρική

Πρόληψη και θεραπεία

Συνολική στοματική αποκατάσταση

Σύγχρονη τεχνολογία και συνεχής ενημέρωση

Ακίνητη και κινητική προσθετική και αισθητικές παρεμβάσεις
 • Γέφυρες- Στεφάνες
 • Οδοντοστοιχίες, ολικές και μερικές κάθε τύπου
 • Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις
 • Λεύκανση
 • Τοποθέτηση οδοντικών κοσμημάτων
 • Όψεις ρητίνης- πορσελάνης
 • Ολοκεραμικές στεφάνες
Θεραπεία δοντιών και ούλων
 • Εμφράξεις δοντιών (σφραγίσματα)
 • Ανασυστάσεις δοντιών
 • Ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις)
 • Θεραπεία ουλίτιδας- περιοδοντίτιδας